En cumpliment de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquesta entitat exposa públicament la següent informació i els següents documents adjunts.

Estatuts
Informació rellevant
Acord XHIS 2016
Auditoria 2015
Conveni obra Social La Caixa 2015
Continuïtat conveni SISPAP
Registre d'entitats jurídiques
Resolució DIBA 2015
Memòria 2016