REQUISITS D'ADMISSIÓ

Inici > Addiccions > Requisits d’admissió

Protocol d'ingrés

Es farà una entrevista de valoració prèvia a l'ingrés.
El dia de l'ingrés es realitzarà una analítica d’orina i haurà de donar negatiu en totes les substàncies. En cas que doni resultat positiu, no es podrà dur a terme l’ingrés. També es realitzarà un registre dels objectes personals de l’usuari amb els que ingressarà al pis.
Responsables d’ingressos: Treballador/a Social de l'entitat.

Les persones...

En tots els casos han de ser majors de 18 anys.
Han de tenir una voluntarietat manifesta per l’ingrés.
Han d’estar abstinents a l’ingressar al programa.
Han de tenir un CAS i un professional de referència, excepte els usuaris que accedeixen per plaça privada.
En el cas de persones en programa de manteniment amb metadona, aquestes hauran d’estar estables i poder desenvolupar les activitats de la vida diària sense dificultats.
En el cas de patologia mental associada al consum, les persones hauran d’estar compensades i amb un psiquiatra de referència.

Documentació necessària i condicions econòmiques

Fotocopia del DNI i de la cartilla de la seguretat social.
Extracte dels ingressos econòmics fixes mensuals de la persona i el nucli familiar i despeses fixes, per tal de valorar l’aportació econòmica de l’usuari.
Fotocopia de la cartilla bancària.
Full derivació del CAS (en cas que sigui una plaça subjecta a conveni).
Fotocopia de les analítiques de sang actuals.
Informe social.
Informes psicològics.
Informes mèdics/psiquiàtric (bàsic pauta medicació) si escau.
En cas de prendre medicació , portar medicació suficient per un mes.
Un cop realitzats aquests tràmits, ingressar 150 euros a la compte bancària a nom de l’Associació Social Forma 21 indicant com a concepte despeses d’ingrés i reserva de plaça amb el nom de l’usuari.
L’import del primer pagament de la quota serà proporcional en funció del dia d’ingrés.
El dia de l’ingrés l’usuari abonarà 200 euros en concepte de dipòsit. Aquest dipòsit o fiança serà retornat, si escau i prèvia sol·licitud, 60 dies desprès de la data d’alta del recurs.
Despeses personals mensuals per compte de l’usuari (medicació, tabac, roba, etc.)