ADDICCIONS

Pis de reinserció social i orientació laboral

La nostra Associació compta amb 4 pisos de reinserció repartits per la ciutat de Barcelona. Capacitats 21 té actualment 27 places registrades al Departament de Treball, Afers Socials i Família, 26 de les quals estan conveniades amb aquest organisme.
Entre els nostres objectius principals rau la recerca d’una major independència i autonomia de l’usuari. Per aquest motiu, s’insisteix en la reinserció mitjançant tallers de diversa índole com els tallers de creixement personal, la psicoteràpia amb hipnosi, reunió d’actituds, tutories individuals i amb els familiars i analítiques de control de consum. A més, es dota a l’usuari de les eines necessàries per a la preparació per a la vida laboral, mitjançant un assessorament i acompanyament sociolaboral guiat al llarg de tot el programa.
Tots els usuaris tenen un tutor de referència durant tot el procés i es treballa setmanalment objectius personals i individualitzats per cadascú. Per a desenvolupar el programa es determinen 2 fases per a l’assoliment de la reinserció i inclusió social dels drogodependents. L’estança a cada fase dependrà de l’evolució del pacient i la podriem estimar en una durada mitjana en torn als 9 mesos.

1a fase

La primera fase es duu a terme en un pis amb capacitat per a 8 persones, de caràcter mixt. Els tallers i grups que es realitzen són de periodicitat setmanal, quinzenal i mensual per assegurar un major seguiment en aquesta fase més complicada.
A més, en el pis es treballaran diverses responsabilitats referents a la vida diària (alimentació, higiene, reciclatge, etcètera) que cada membre haurà de dur a terme durant la seva estada.
La persona és atesa de manera individual als espais de psicoteràpia així com en tutories amb el seu tutor/a de referència. Igualment es fan tutories individuals amb les famílies i disposem també d'un grup de suport familiar.
Es realitzen controls d'orina per a la detección de substàncies.
La durada d'aquesta fase s'estima entre 15 dies i 3 mesos.

2a fase

Per a realitzar la segona fase, l’entitat disposa de dos pisos amb una capacitat per a 7 persones cadascun, de caràcter mixt. En aquesta fase, es redueixen el nombre de tallers i grups, que també seran de periodicitat setmanal, quinzenal i mensual. L’objectiu principal d’aquesta fase és la reinserció laboral dels usuaris. D'aquesta manera, se'ls motiva a que emprenguin una recerca activa de feina i se'ls ofereix formació, si s'escau. També és el moment idoni per a trobar activitats culturals i d’oci, voluntariats, refer relacions familiars, etc.
La persona continua amb el seu tutor/a, tutories individuals, psicoteràpia i atenció a les famílies de manera individual i grupal cada mes.
Es realitzen controls d'orina per a la detección de substàncies.
La durada d'aquesta fase es pot estimar en 6 mesos.


 
 
 

Pis de suport a la vida autònoma

El "Pis de suport a la vida autònoma" és un servei d'acompanyament on l'objectiu és que la persona posi en pràctica tot el que ha après durant el seu procés a Pis de Reinserció, amb una mínima intervenció professional a la pròpia llar. Es realitza una reunio setmanal on es treballarà l'autonomia plena de la persona. Continua amb el seu tutor/a, tutories individuals així com amb la psicoteràpia.
Es mantenen els controls d'orina per a la detecció de substàncies.
L' Associació compta amb un pis amb capacitat per a 5 persones de caràcter mixt.

Projecte Domus Gris21

Domus Gris21 és un projecte dut a terme per Capacitats 21 i l'entitat Aec Gris per donar una millor atenció als usuaris dels nostres recursos d'addiccions.
Més informació